Kolejne zmiany profilu działalności oraz analiza potrzeb rynku ukształtowały profil naszej działalności obejmujący wykonawstwo, remonty i modernizacje instalacji elektroenergetycznych w zakresie:
  • kompletnych przekładek kabli elektroenergetycznych SN, nn i teletechnicznych,
  • linii kablowych i napowietrznych niskiego i średniego napięcia do 30 kV,
  • stacji transformatorowo-rozdzielczych wolnostojących, wnętrzowych i napowietrznych,
  • oświetleń ulicznych, parkowych, osiedlowych,
  • instalacji elektrycznych siły, światła, sygnalizacji i sterowania,
  • instalacji słaboprądowych, w tym systemów okablowania strukturalnego w zakresie instalacji wewnętrznej LAN i integracji z sieciami zewnętrznymi,
  • instalacji odgromowych,
  • przeglądów okresowych i pomiarów instalacji,
  • opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Powyższy zakres robót realizujemy we wszystkich rodzajach budownictwa. Dysponujemy potrzebnym zapleczem i sprzętem zabezpieczającym całość potrzeb produkcyjnych jak warsztaty mechaniczno-elektryczne, dźwigi, podnośniki.
Potrzebne do realizacji zadań prefabrykaty i wyroby warsztatowe możemy wykonać we własnym zakresie.

                                                                                                 << wstecz